روزانه · شعر

۹۵۰۱۰۱

چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی
ز عاشقان به سرود و ترانه یاد آرید

Advertisements