طنز

تابه‌تا

به سلامتی و میمنت و مبارکی و کلی از این چیز میزا مثل اینکه زابغر ما دوباره برگشته است با کلی نقل و نبات و شیرینی و باز هم از این دست چیزها. البته یکسری تکمیلی دارد که به زودی باید بیاید! برای همین هم فعلآ نسخه‌ی تابه‌تا می‌باشد به امید روزی که همه در زابغر طنازی کنند!

Advertisements