حرف

مجازات

شما که همه چیز را اینگونه مجازات می‌کنید لطفآ بگویید صدام را هم ف یل تر کنند!

Advertisements