هوس

به عشق کدامین هوس،
به بازار مکاره تجارت شرف،
راهم دادند،
وقتی برای من، من را نمیخواهند…